AA STUDIER


Problemet - Svar på 1:a Studie Uppgiften


Skrivarvänlig version


  TITELSIDAN


 1. –––

 2. PRESENTATION AV DEN TREDJE AMERIKANSKA UPPLAGAN AV “ALCOHOLICS ANONYMOUS” (1976)


 3. –––

 4. –––

 5. FÖRORD TILL DEN FÖRSTA AMERIKANSKA UPPLAGAN AV “ALCOHOLICS ANONYMOUS” (1939)


 6. –––

 7. –––

 8. –––

 9. Vid denna tidpunkt, vad mer behöver du veta?
  Ingenting.

 10. FÖRORD TILL DEN ANDRA AMERIKANSKA UPPLAGAN (1955)


 11. Vilket är den enskilt mest viktiga delen av informationen du får från detta Förord?
  75% tillfrisknade när allt vi hade var Stora Boken.

 12. FÖRORD TILL DEN TREDJE AMERIKANSKA UPPLAGAN (1976)


 13. –––

 14. LÄKARENS ÅSIKT


 15. Varför är jag MAKTLÖS inför alkohol?
  Fysisk Maktlös på grund av alkoholens inverkan på dessa kroniska alkoholister är en form av allergi; att kravfenomenet är begränsat till denna grupp och förekommer aldrig hos den vanliga måttlighetsdrinkaren.

 16. Varför är mitt liv OHANTERLIGT?
  Efter att de har gett efter för önskan igen, som så många gör och kravfenomenet utvecklas, går de igenom de välkända stadierna av hårt drickande, uppkommer samvetskval, med ett fast beslut att inte dricka igen. Detta upprepas gång på gång. Detta är den "ohanterliga" kroniska alkoholismen.

 17. Vad måste jag erfara om jag ska överleva denna livsfara?
  Om denna person inte kan erfara en total psykisk förändring, så finns det ytterst lite hopp om hans tillfrisknande.

 18. BILLS BERÄTTELSE


 19. –––

 20. DET FINNS EN LÖSNING


 21. På sidan 16 i "Stora Boken", lista de tre sakerna som Bill gjorde.
  Vi i Anonyma Alkoholister känner tusentals män och kvinnor som en gång var lika hopplösa som Bill. Nästan alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem. Om vi gör det som Bill gjorde, kommer vi att få det som Bill fick.

  Känslan av att ha delat en gemensam fara är en beståndsdel i det kraftfulla cement som binder oss samman. Men det i sig självt hade aldrig hållit oss tillsammans, på det viset som vi nu är sammanbundna på. Möten åstadkommer inget tillfrisknande.

  Det fantastiska faktumet för var och en av oss är att vi har upptäckt en gemensam lösning. Vi har en väg ut, som vi kan vara absolut eniga om och på vilken vi kan förenas i broderlig och harmonisk handling. Detta är den stora nyheten som denna bok bringar till de som lider av alkoholism. Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör.

 22. Vad är mera viktigt än att bara inte dricka?
  Att sluta med drickandet är, anser vi, bara en början. En mycket viktigare demonstration av våra principer ligger framför oss i våra respektive hem, arbeten och andra angelägenheter.

 23. –––

 24. Var existerar det verkliga problemet för en kronisk alkoholist?
  Alkoholistens huvudproblem är därför centrerat till hans sinne snarare än till kroppen.

 25. Varför är det viktigt att jag provar Programmet nu, istället för om 90 dagar eller så från nu?
  Vi är, vid vissa tidpunkter, oförmögna att med tillräcklig kraft medvetandegöra för oss själva minnet av det lidande och den förödmjukelse som vi upplevde så sent som för en vecka eller en månad sedan. Vi är försvarslösa mot det första glaset.

 26. Vad är min LÖSNING?
  Den verkliga sanningen, och ingenting mindre, är att vi har upplevt djupgående och verkningsfulla själsliga förändringar som har revolutionerat hela vår inställning till livet, till våra medmänniskor och till Guds universum. Det centrala i vår liv i dag är den absoluta vissheten om att vår Skapare har trätt ini våra hjärtan och liv på ett sätt som faktiskt är mirakulöst. Han har börjat förverkliga sådana saker, som vi aldrig kunde göra själva.

 27. MER OM ALKOHOLISM


 28. –––

 29. Till vad måste jag erkänna till fullo?
  Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var alkoholister. Total kapitulation över alkoholismens hopplöshet.

 30. Varför?
  Detta är det första steget mot tillfrisknande.

 31. Vilka fem eller sex lärdomar lärde jag mig från historien om mannen runt trettio?
  a När han väl hade börjat, hade han ingen som helst kontroll. Vid 30 års ålder var han fysiskt maktlös över alkohol, men hans liv var hanterbart när det gällde alkohol.

  b Alkoholismen är tålmodig. I 25 år hade han inga problem med alkohol.

  c Vid 55 års ålder förförde alkoholismens smygande vansinne honom till att ta ett glas. Alkoholismen är kronisk.

  d Nu kunde han fortfarande inte kontrollera den mängd han drack men värre var, han kunde inte hantera sitt beslut att inte ta det första glaset. Hans liv hade blivit ohanterligt. Han var maktlös inför alkoholen både mentalt och fysiskt. Hans liv hade blivit ohanterligt när det gällde alkohol. Alkoholismen är progressiv.

  e Trots att han vid sin pensionering var vid god hälsa bröts han ner snabbt, och inom fyra år var han död. Alkoholismen är livsfarlig. Den är dödlig!

 32. –––
 33. –––
 34. –––
 35. –––

 36. Vad fann han när han prövade Programmet?
  "Precis lika viktig var upptäckten att andliga principer skulle kunna lösa alla mina problem."

 37. VI AGNOSTIKER


 38. –––
 39. –––
 40. –––

 41. Vilket är mitt verkliga dilemma?
  Brist på kraft
  – det var vårt dilemma. Vi var tvungna att hitta en kraft med vars hjälp vi kunde leva, och det måste vara en Kraft som vara större än vår egen. Uppenbarligen. Men var och hur skulle vi finna denna Kraft?

 42. Vilket är huvudsyftet med denna Bok?
  Det är just detta som denna bok handlar om. Dess främsta syfte är att göra det möjligt för dig att finna en Kraft som är större än din egen och som kan hjälpa dig att lösa dina problem.

 43. Vilken kort fråga måste jag svara på?
  "Tror jag nu, eller är jag åtminstone villig att tro, att det finns en Kraft som är större än min egen?"

 44. Vad kommer att hända så fort som jag kan svara "ja" på den frågan?
  Så snart som en människa kan säga att hon tror, eller är villig att tro, försäkrar vi henne, med eftertryck, att hon är på rätt väg. Det har gång på gång bevisats för oss att på denna enkla hörnsten kan en förunderligt verkningsfull andlig struktur byggas.

 45. Var kommer jag att finna Gud?
  Vi upptäckte den Stora Verkligheten djupt nere inom oss. När allt kommer omkring är det bara där som han kan upplevas. Så var det med oss.

 46. HUR DET FUNGERAR


 47. Hur fungerar det?
  Sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll har följt vår väg.

 48. Vad är Programmet?
  Här följer de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande:

 49. –––
 50. –––
 51. –––

 52. NÄR gör jag det här Steget?
  När jag vet att jag har ett hopplöst tillstånd av alkoholism och har fått hopp om att detta Program kanske kan fungera för mig också.

 53. HUR gör jag det här Steget?
  Vi fann det högst önskvärt att ta detta andliga steg tillsammans med en förstående Person. (Din Sponsor är den ideala personen.)

 54. VAD kommer resultatet att bli?
  Detta var bara en början, men om den gjordes uppriktigt och ödmjukt upplevde vi redan nu en viss positiv effekt, ofta till och med en mycket kraftig sådan.

 55. Vad följer mitt "Beslut"?
  Därnäst tog vi itu med ett energiskt handlingsprogram. (Möten är viktiga, men vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på.)

 56. NÄR ska jag göra Steg Fyra?
  Omgående!

 57. Var finner jag de tydliga anvisningarna för att göra Steg Fyra?
  Sidorna 56 t.o.m. 62.

 58. Hur många Böner fann jag?
  Fem – Nu ska du finna dem.

 59. –––

 60. Vad letar jag efter när jag gör det här Steget?
  Sanningen! (Sanningen kommer att göra mig fri, men innan den gör det, så plågar den livet ur mig!)

 61. Vilka LÖFTEN fann jag?
  Här är en del av dem.

  När vi uppriktigt intog denna ståndpunkt, fick det en rad märkliga följder. Vi hade en ny Arbetsgivare. Eftersom han är allsmäktig, sörjde han för att vi erhöll vad vi behövde om vi höll oss nära Honom och utförde Hans arbete väl. Med denna grund koncentrerade vi oss mindre på oss själva och våra små planer och uträkningar. Vi blev istället mer och mer intresserade av att förstå på vilka sätt vi kunde bidra till livet. Efter hand som vi kände ny kraft strömma in i oss och fick sinnesfrid, upptäckte vi att vi framgångsrikt kunde möta livet. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår rädsla för i dag, för i morgon eller för det som komma skall. Vi var pånyttfödda.

  Men för alkoholisten, vars förhoppning är att uppleva och utveckla en andlig upplevelse, är detta med bitterhet oändligt allvarligt. Vi upptäckte att det är ödesdigert. När vi hyser sådana känslor, utestänger vi oss själva från Andens ljus. Alkoholvanvettet återvänder och vi börjar dricka igen. Och för oss är att dricka detsamma som att dö.

  Vi kan inte hjälpa alla människor, men Gud kommer åtminstone att visa oss hur vi kan se på var och en med vänlighet och tolerans.

  I samma utsträckning som vi gör det vi tror är hans vilja, och ödmjukt litar på Honom, i samma utsträckning ger Han oss kraften att möta olycka och motgång med sinnesro.

 62. –––