AA STUDIER


AA Sponsorskap Broschyr


Skrivarvänlig version


Detta är den första broschyren som någonsin har skrivits angående sponsorskap i AA. Den skrevs av Clarence H. Snyder tidigt 1944. Dess original titel var "A.A. Sponsorship... Its Obligations and Its Responsibilities." Den trycktes av Cleveland Central Committee med titeln; "A.A. Sponsorship... Its Opportunities and Its Responsibilities."


Förord


Varje medlem av Anonyma Alkoholister är en potential sponsor för en ny medlem och bör klart och tydligt känna till skyldigheterna och uppgifterna av ett sådant ansvar.


Accepterandet av möjligheten att förmedla AA-metoden till en lidande av alkoholism, innebär ett mycket verkligt och ett oehört viktigt ansvar. Varje medlem, åtagandes sponsorskapet av en alkoholistvän, måste komma ihåg att det han erbjuder är oftast sista chansen till rehabilitering, förstånd eller kanske livet självt.


Glädje, Hälsa, Säkerhet, Förstånd och Livet av människor är de saker vi håller i balans, när vi sponsrar en alkoholist.


Ingen av oss medlemmar är tillräckligt klok nog att utveckla ett sponsorprogram som är framgångsrikt i alla situationer. På de följande sidorna har vi, emellertid, beskrivit en föreslagen procedur, med komplement av medlemmens egen erfarenhet, som har visats framgångsrik.


Personliga fördelar av att vara Sponsor


Ingen åtnjuter alla fördelarna från någon sammanslutning, som han är ansluten till, om han inte helhjärtat engagerar sig i dess viktiga aktiviteter. Anonyma Alkoholisters utvidgning till bredare områden och till större gagn för fler människor, är ett resultat direkt från ökningen av nya värdefulla medlemmar eller bundsförvanter.


De AA-medlemmar som inte upplevt glädjen och tillfredsställelsen av att hjälpa en annan alkoholist till att återta hans plats i livet, har ännu inte förstått fullt ut alla fördelarna av denna gemenskap.


Men å andra sidan, måste det hållas klart och tydligt i minnet att den enda tänkbara anledningen till att ta med en alkoholist in i AA, är för den personens bästa. Sponsorskap ska aldrig göras för att:

  1. Öka storleken på gruppen.
  2. För personlig tillfredsställelse och ära.
  3. För att sponsorn upplever att det är hans skyldighet att förändra hela världen.

Tills en individ har åtagit sig ansvaret att föra en skakande, hjälplös människa tillbaka på vägen mot att bli en hälsosam nyttig, lycklig medlem av samhället, har han inte njutit av den fulla tillfredsställelsen av att vara en AA-medlem.


Källan av namn


De flesta människor har ibland deras vänner och bekanta någon som skulle vara betjänt av våra kunskaper. Andra har fått namn av deras kyrka, av deras läkare, av deras arbetsgivare eller av någon annan medlem, som inte kan ta direkt kontakt.


P.g.a. av det vida omfånget av AA-aktiviteter kommer ofta namnen från ovanliga och oväntade håll.


Dessa fall bör bli kontaktade så fort som möjligt när alla fakta som: äktenskaplig status, hemförhållande, ekonomisk status, dryckesvanor, anställningsstatus och andra lättillgängliga fakta finns till hands.


Är den tilltänkte en kandidat?


Mycket tid och ansträngning kan sparas genom att lära sig så fort som möjligt om:

  1. Har mannen verkligen problem med drickandet?
  2. Vet han om att han har problem?
  3. Vill han göra någonting åt sitt drickande?
  4. Vill han ha hjälp?

Ibland kan svaren på dessa frågor inte göras förrän den tilltänkte har fått en del AA-information och en möjlighet att fundera. Ofta får vi namn som vid närmare undersökning visar att den tilltänkte inte är, i något avseende, alkoholist eller är tillfreds med sitt nuvarande sätt att leva. Vi bör inte tveka att ta bort dessa namn från vår lista. Försäkra dig dock om, att mannen får veta var han kan få tag på oss vid ett senare skede.


Vem bör bli medlem?


AA är en gemenskap av män och kvinnor som är bundna tillsammans för deras oförmåga att använda alkohol i någon form förnuftigt eller med behållning eller nöje. Uppenbarligen bör varje ny medlem, som introduceras, vara av samma typ av människor, lidande av samma sjukdom.


De flesta människor kan dricka förnuftigt, men vi är bara intresserade av de som inte kan. Party-drinkare, sociala drinkare, firare och andra som fortsätter att ha mer nöje än smärta från deras drickande, är av inget intresse för oss.


I vissa fall tror en del att han är en "social drinkare", när han definitivt är en alkoholist. I många av dessa fall så måste det passera en tid, innan personen är redo att acceptera vårt program. Att forcera en sådan man, innan han är redo, kanske fördärvar hans chanser att någonsin bli en framgångsrik AA-medlem. Förvägra aldrig framtida hjälp genom att forcera för hårt i början.


En del människor, fastän de definitivt är alkoholister, har ingen önskan eller ambition att förbättra sitt sätt att leva och framtills de har.....så har AA ingenting att erbjuda dem.


Erfarenheten har visat att ålder, intelligens, utbildning, bakgrund eller mängden av alkoholkonsumtion har liten, om någon, betydelse om personen är alkoholist eller inte.


Presentera metoden


I många fall är en persons fysiska tillstånd sådant att han bör bli inlagd på sjukhus, om det är möjligt. Många AA-medlemmar tror att en sjukhusvistelse, tillräckligt med tid för den tilltänkte att tänka över och planera sin framtid, fritt från hemmets och arbetets bekymmer erbjuder uppenbar fördel. I många fall markerar perioden på sjukhuset början på ett nytt liv. Andra medlemmar är lika trygga med att den man som önskar lära sig AA-metoden för att leva, kan göra det i sitt eget hem eller engagerad i sin vanliga verksamhet. Tusentals av fall är behandlade på respektive sätt och har visat sig tillfredsställande.


Föreslagna steg


De följande styckena visar en föreslagen procedur för att presentera AA-metoden till den tilltänkte, hemma eller på sjukhuset.


Klassificera sig som en alkoholist


1. I mötet med en ny tilltänkt har det visats sig vara bäst, att klassificera sig själv som en ordinär person, som har funnit glädje, förnöjsamhet och frid i sinnet genom AA.


Gör klart omgående för den tilltänkte att du är engagerad rutinmässigt i att tjäna ditt uppehälle. Tala om för honom din enda anledning för att du tror att du kan hjälpa honom, är för att du själv är alloholist och har haft erfarenheter och problem som kanske är liknande hans.


Berätta din historia


2. Många medlemmar har funnit det önskvärt att genast börja med att berätta sin personliga dryckeshistoria, som ett sätt att skapa förtroende och ett helhjärtat samarbete med den tilltänkte.


Det är viktigt när du berättar din dryckeshistoria att du gör det så att det beskriver en alkoholist, snarare än ett antal humoristiska fyllehistorier. Detta kommer att göra det möjligt för mannen att få en klar bild av en alkoholist, som bör hjälpa honom att mer definitivt bestämma om han är en alkoholist.


Skapa förtroende för AA


3. I många fall har den tilltänkte försökt olika sätt att kontrollera sitt drickande, inkluderat hobbyn, kyrkan, bytt boende, bytt umgänge och olika kontrollplaner. Dessa har varit, naturligtvis, misslyckade. Peka ut dina misslyckade ansträngningar för att kontrollera drickandet... deras absoluta fruktlösa resultat och att du ändå var kapabel att sluta dricka genom tillämpningen av AAs principer. Detta kommer att sporra den tilltänkte att se framåt med förtroende mot nykterhet i AA, trots många tidigare misslyckanden han kanske har haft med andra metoder.


Tala om "plus" värden


4. Tala ärligt om för den tilltänkte att han inte snabbt kan förstå alla fördelarna, som kommer till honom genom AA. Tala om för honom om glädjen, sinnesron, hälsan och i många fall matriella fördelar, som är möjliga genom förståelse och tillämpning av AAs sätt att leva.


Visa betydelsen av att läsa Stora Boken


5. Förklara nödvändigheten av att läsa och återigen läsa Stora Boken. Framhåll att det är denna bok som ger oss en detaljerad beskrivning av verktygen i AA och den föreslagna tillämpningsmetoden av dessa verktyg att bygga en grund för rehabilitering, för att leva. Detta är ett bra tillfälle att understryka vikten av de Tolv Stegen och de Fyra Absoluten.


Egenskaper som krävs för framgång i AA


6. Förmedla till den tilltänkte att AAs mål är att förse en alkoholist med de sätt och metoder för att återfå sin normala plats i tillvaron. Önskan, tålamod, tro, studier och tillämpning är det viktigaste för att avgöra varje individs handlingsplan för att få full nytta av AA.


Introducera tro


7. Eftersom tron på en Högre Kraft större än sig själv, är kärnan i AA-metoden och eftersom denna idé är mycket svår för en ny man, bör sponsorn försöka att introducera en början av förståelse av detta ytterst viktiga inslag.


Ofta kan detta göras av sponsorn, om han relaterar till hans egen svårighet att greppa en andlig förståelse och de metoder som han använde för att övervinna sina svårigheter.


Lyssna på hans berättelse


8. Medan du talar till nykomlingen, ta dig tid att lyssna och studera hans reaktioner så att du kan presentera din information på ett mer effektivt sätt. Låt honom också få prata. Kom ihåg...Gör Det Enkelt.


Ta honom till ett flertal möten


9. För att ge den nya medlemmen en bred och fullständig bild av AA, ska sponsorn ta honom till olika möten inom bekvämt avstånd från hans hem. Att delta på flera möten ger en ny man en chans att välja en grupp i vilken han kommer att vara mest glad och bekväm i och det är oerhört viktigt att låta den tilltänkte göra sina egna beslut om vilken grupp han kommer att delta i. Gör klart för honom att han alltid är välkommen på alla möten och att han kan byta hemmagrupp, när han så önskar.


Förklara vad AA är för den tilltänktes familj


10. En framgångsrik sponsor besvärar sig och gör alla nödvändiga ansträngningar för att försäkra sig om att de människor som är närmast och med störst intresse för deras tilltänkte (mamma, pappa, hustru, etc.) är fullt informerade om AA, och med dess principer och mål. Sponsorn ser till att dessa människor bjuds in till möten och håller kontakt med dem om den aktuella situationen angående den tilltänkte i alla lägen.


Hjälp den tilltänkte att se fördelen med en sjukhusvistelse


11. En tilltänkt kommer att få mer nytta av en period på sjukhus, om sponsorn beskriver en sådan erfarenhet och hjälper honom att se det och banar väg för de medlemmar som kommer att besöka honom.


Konsultera äldre medlemmar i AA


Dessa förslag för att sponsra en ny man i AA-lärorna, är ingalunda fullständig. De är endast avsedda för en struktur och en allmän guide. Varje enskilt fall är unikt och bör behandlas som sådan. Ytterligare information för att sponsra en ny man kan erhållas från erfarenheten av de äldre i gemenskapen. Ett samarbete mellan en sponsor med erfarenhet och en nyare medlem som arbetar med en tilltänkt, har visat sig vara mycket tillfredsställande.


Innan han tar på sig ansvaret för sponsring, bör en medlem vara säker på att han kan och är beredd att avsätta tid, ansträngning och tanke på vad en sådan skyldighet innebär. Det kan vara att han vill be en annan sponsor att dela ansvaret eller han kanske känner det nödvändigt att be en annan att ta ansvar för den man han har funnit.


Om du ska vara en sponsor ... var en bra en!