AA STUDIER


TRE SYNSÄTT PÅ TILLFRISKNANDET


Skrivarvänlig version


För närvarande finns det tre stora motstridiga synsätt på tillfrisknandets natur. Ett synsätt fastslår att tillfrisknandet är ett resultat av en religiös omvändelse. En annan hävdar att tillfrisknandet i verkligheten är en återanpassningsprocess till gemenskapen av nyktra alkoholister. Ett tredje synsätt hävdar att tillfrisknandet sker när alkoholisten blottar och behandlar de underliggande psykologiska orsakerna av missbruket.


De Omvändas Synsätt


Detta synsätt på tillfrisknandet ser De Omvända som en psykologisk process definierad av filosofen och psykologen William James. I hans "The Varieties of Religious Experience", hävdar James att omvändelse är en process som genom


"ett ego hittills delat och medvetet felaktigt, underlägset och olyckligt blir enhetligt och medvetet överlägset rätt, som en följd av dess fastare grepp om religiösa verkligheter"


Enligt James är omvändelsen en enorm förändring och ombildning av De Omvändas personlighet. Denna interna omorganisation är inte bara en övergående upplevelse, utan är en helt ny etablerad och stabil attityd.


"de nya idéer som når centralt i ombildningen, verkar nu vara förankrade där och den nya strukturen förblir permanent."


För alkoholisten innebär detta att det tidigare centrala i hans liv — besattheten att dricka — är nu kasserat och ersatt med en känsla av personlig andlighet. De Omvändas Synsätt tror att denna typ av radikala förändringar i personligheten, är nödvändig för att ett verkligt tillfrisknande ska ske. De Tolv Stegen ses som ett verktyg för att skapa en omvändelse, utan intrång av organiserad religion. I Stegen kan en alkoholist få en kraftfull upplevelse och tolka det som han eller hon vill. Därför är Omvändelse Synsättet ofta hänvisat till som en Andlig Upplevelse och programmet kallas för "andligt, inte religiöst".


Under arbetet med de Tolv Stegen på De Omvändas Synsätt, kommer alkoholisten att kapitulera totalt, med både sin vilja och sitt liv till en Kraft, som helar alkoholistens sinne. En moralisk inventering genomförs för att utrota och exponera alkoholistens primära problem — själviskhet. Gottgörelse och 12-Stegsarbete är utformade för att lindra alkoholisten från oro för sig själv och uppmuntra en medkänsla för andra. I denna medkänsla, finner De Omvända sig vägledda av en verklig och levande Andlig Kraft.


Möten, i De Omvändas Synsätt, är en chans för tillfrisknade alkoholister att berätta om Kraften i Stegen och erbjuda nykomlingar att arbeta med Stegen med en sponsor. Mötestiden är inte till för att "dela" eller "checka-in". I stället är tiden till för dem som har haft ett Andligt Uppvaknande, att erbjuda sin hjälp till dem som inte har.


Förväntade resultat, för människor i tillfrisknande, är mycket höga i De Omvändas Synsätt. Personer som gör Stegen framgångsrikt, förväntas finna emotionellt välbefinnande, frihet från mental besatthet och en djup känsla av frid, som kommer från att ha en andlig mening i livet. Så länge den tillfrisknade alkoholisten fortsätter att hjälpa andra, förväntas hans eller hennes känsla av välbefinnande öka. I tider av verklig smärta och ångest som är att förväntas i livet (t.ex. när någon närstående dör), förväntas den tillfrisknade alkoholisten att komma djupare i sitt beroende av sin Andliga Källa och så, samtidigt smärtsamt, kommer att förbättra den tillfrisknade alkoholistens andliga liv.


De Omvändas Synsätt finns i många Tolv Stegs gemenskaper, men oftast ses som synen av medlemmarna i Anonyma Alkoholister, som starkt förespråkar AA's Stora Boken.


Ibland kallade för "Stora Boken fanatiker" eller "AA Nazis," har dessa AA-medlemmar ett rykte om sig att vara konservativa och intoleranta på sättet de uttrycker deras Synsätt. Från deras egen synvinkel försöker Stora Boken förespråkarna rädda andra alkoholister från smärtan av självcentrering. På detta sätt tror de att de uttrycker den andliga sanningen av Stegen.


När De Omvända berättar sina historier, är de mest benägna att tala om de mentala aspekterna av deras missbruk och fäster stor vikt vid personlighetsförändringen, som de har upplevt tack vare sin erfarenhet av att överlämna sig till Gud.


De Återanpassades Synsätt


Denna syn på tillfrisknandet är ...


"... mycket social och innefattar användningen av informella resurser i samhället, som åstadkommer ett nykterhetsbaserat ramverk inom vilket man kan sluta dricka och bibehålla nykterhet."


William L. White (författare till "Slaying the Dragon")


I De Återanpassades Synsätt på tillfrisknande, är det största problemet med alkoholisten inte ett behov av andlig upplevelse, inte heller är det underliggande psykologiska stressfaktorer. Istället tror De Återanpassade Synsätt att alkoholistens största problem är drickandet. När alkoholisten slutat dricka, blir hans största problemet hur man förblir nykter. Lösningen på detta problem är tämligen enkelt. "Drick inte, gå på möten, be om hjälp". "Kom tillbaka, det fungerar". "90 möten på 90 dagar". Dessa och andra liknande deviser beskriver De Återanpassades Synsätt på programmet – bara fortsätt att gå på möten.


Ibland är mötena så starkt betonade, att många människor som har det här synsättet, inte arbetar med Stegen. Men de som arbetar med Stegen, tenderar att se dem som ett sätt att öka engagemanget i gemenskapen. "Högre Makt" och "Gud" tolkas ofta att det är gemenskapen, mötena och ibland Stegen och Traditionerna. Att överlämna sin vilja och sitt liv i händerna på Gud, menas egentligen att komma till möten och bli villig att "dela med sig" och lyssna på andra. Moralisk inventering och gottgörelser är utformade för att hjälpa gemenskapen att förbli intakt, även när personlighetskollisioner inträffar.


För De Återanpassades Synsätt är nykterheten uppfattad som en svår process, speciellt eftersom den nyktre alkoholisten tvingas att handskas med känslor som tidigare var undertryckta med drickandet. När saker och ting blir tuffa, går alkoholisten på ett möte och delar sin smärta. Andra alkoholister på mötet sympatiserar och stöder dem som lider. Ibland, om det finns en alkoholist närvarande som har lidit sig igenom liknande svårigheter, "delas" det av erfarenhet, styrka och hopp. Detta gör mötena till en sorts grupp av ömsesidig hjälp. Andra aktiviteter som är viktiga för De Återanpassades Synsätt är "mötet efter mötet", nyktra danser, spela bowling, tipspromenader och andra icke-mötes sociala sammankomster för alkoholister.


Förväntningarna på de tillfrisknande människorna i De Återanpassades Synsätt är måttliga jämfört med förväntningarna på personerna som tillfrisknar i De Omvändas Synsätt. Det förväntas att tillfrisknandet kommer att bli en smärtsam process som varar livet ut. Man förväntas inte få befrielse från mental besatthet och inte heller ett livsavgörande andligt liv. Istället förväntar sig De Återanpassades Synsätt att folk som håller sig med att gå på möten, så småningom kommer att kunna hantera det dagliga livets göromål. Tillfrisknande människor kan få jobb och relationer och behålla dem längre än de brukade. Tillfrisknande människor behöver inte sälja sina TV-apparater för att köpa alkohol eller göra några av de andra beteenden som förknipas med alkoholmissbruk. Ofta har tillfrisknande människor mer pengar och ägodelar än de hade när de drack. Allt detta förväntas ge ett visst värde och lättnad i alkoholistens liv.


Berättelserna om tillfrisknande människor, som har det här synsättet, fokuserar på de fysiska aspekterna av alkoholmissbruk och förtvivlan och hopplöshet i livet som alkoholberoende. Dessa berättelser är tänkta att vara en påminnelse till talaren och till hans eller hennes publik, varför man inte ska börja dricka igen. Ibland, inte så ofta, fokuserar berättelserna på de saker, som talaren har vunnit på genom att vara nykter.


Generellt sett så avslutas De Återanpassades Synsätt sina historier med tacksamhet för programmet, mötet och för ännu en dag av nykterhet.


Det Psykologiska Synsättet


Detta synsätt på tillfrisknandet säger att beroendet är bara ett symptom på en underliggande psykisk störning. Under åren efter utvecklingen av psykoanalys, har många psykologiska teorier bildats och främjats, alla med sin egen uppfattning om vilken typ av det psykologiska som orsakar missbruk. Teorierna varierar allt ifrån Freuds påstående att alkoholisten uttrycker latenta homosexuella tendenser, till "the Family Systems Theory" konceptet, att alkoholisten är som en skådespelare som spelar en roll i en dysfunktionell familj. Många av dessa teorier, när de var och en har kommit på modet, har haft en viss inverkan på de Tolv Stegen.


För närvarande verkar den psykologiska överenskommelsen vara, att alkoholisten är någon som dricker för att hantera någon form av smärta. Denna smärta kan vara ett resultat av trauma i tidiga barndomen, sexuella övergrepp, en dysfunktionell familj, låg självkänsla, etc. Smärtan kan också bero på en befintlig psykisk störning, såsom Post Traumatisk Stress, bipolär sjukdom, schizofreni, depression, etc. Alkoholister av denna andra typ kallas "dubbel diagnos", eftersom de är diagnostiserade med psykisk sjukdom och alkoholism. Eftersom alkoholisten ses som en som dricker för att hantera sin smärta, kallas ibland beroendet för "självmedicinering".


Tillfrisknandet i Det Psykologiska Synsättet är den process genom vilken en alkoholist lär sig lämpliga metoder för egenvård. Behandlingen fokuserar på att behandla källan till alkoholistens smärta och lära alkoholisten nya sätt att hantera smärta. Det talas mycket om att "känna känslorna" och att övervinna rädsla och skam. Nykterheten ses som en tid av självupptäckt, eftersom känslor kommer upp till ytan, som undertrycktes med drickandet. Eftersom de flesta av dessa känslor är obekväma, försöker Det Psykologiska Synsättet, att hjälpa människor i tillfrisknandet, att hantera livet samtidigt med bearbetning av svåra känslor. Ofta uppmuntras alkoholister att använda självbekräftelser för att bygga upp en positiv självbild och att stärka självkänslan. Tillfrisknande människor instrueras om grunderna i egenvård: hygien, kost, sömn och sund social interaktion. Ibland används ordet "H.A.L.T.", för att påminna människor i behandling, att stanna upp och ta hand om sig själva när de känner sig "Hungriga, Arga, Ledsna eller Trötta". Det Psykologiska Synsättet uppmuntrar korrekt medicinering för personer som har en dubbel diagnos och regelbunden samtalsterapi, med tonvikt på bearbetning av smärtan från barndomen och svåra personliga relationer.


Att arbeta med de Tolv Stegen är inte centralt för Det Psykologiska Synsättet, för tillfrisknande. När Stegen görs i det här Synsättet, tenderar de att vara en förlängning av den typ av terapi som nämns ovan. Man inser sin maktlöshet och överlämnar sitt liv till professionell behandling. Inventering är oftast "balanserad", vilket innebär att för varje negativ aspekt av en själv, finns det en positiv också. Inventering tenderar också att utforska saker som familjedynamik, trauma i tidig barndom, fall där den tillfrisknande personen känner att han/hon varit offer, etc. Gottgörelser betonas inte i Det Psykologiska Synsättet. Faktum är att de flesta Tolv Stegs behandlingar använder bara de första fem Stegen. Tolv Stegs-arbete är nästan obefintlig i Det Psykologiska Synsättet, eftersom professionell behandling ses som att fylla rollen som "sponsor".


Möten i det Synsättet ses som viktigt för tillfrisknandeprocessen. Det Psykologiska Synsättet uppfattar möten nästan på samma sätt som De Återanpassades Synsätt gör. För Det Psykologiska Synsättet är möten viktiga men inte så mycket för ömsesidig hjälp som för gruppterapi. Tyngdpunkten ligger inte på "vi hjälper varandra", utan "vi får alla vår tur att bearbeta känslor." Ofta när alkoholisten lämnar behandlingen instrueras han/hon att gå på "90 möten på 90 dagar" och mötes närvaro är ofta en del av rutinen på behandlingen. Men i många fall anser Det Psykologiska Synsättet att närvaro på möten inte är tillräckligt för den tillfrisknande personen. Regelbundna besök hos en terapeut uppmuntras.


Förväntningarna från Det Psykologiska Synsättet för tillfrisknande människor är lika med eller mindre än från De Återanpassades Synsätt. Alkoholister förväntas kämpa mycket med mental besatthet och svåra känslor resten av deras liv. En person i Det Psykologiska Synsättet, Terrence Gorski, har definierat vad han kallar "Post Acute Withdrawal Syndrome". PAWS förutspår att människor i behandling inte kommer att kunna bli bättre genom att gå på möten och Stegarbete. Istället måste alkoholisten träffa en PAWS utbildad terapeut eller kommer de att få svåra symtom av Post akuta abstinenssymtom, som sannolikt kommer att få dem att återfalla. Dessa symtom kan aldrig elimineras, bara hanteras.


Historier från personer som är tillfrisknande i Det Psykologiska Synsättet, avspeglar ofta deras erfarenheter i terapi. De talar om att lära sig känna sina känslor, att komma till rätta med den tidiga barndomens trauma, bli bättre på att ta hand om sig själva eller liknande ämnen. Ibland inkluderar berättelserna omnämnandet av Stegarbete, men det är oftast tydligt att detta är Det Psykologiska Synsättet och inte De Omvändas Sätt, att göra Stegen. Berättelserna inkluderar mycket psykologiskt språk och kommer ofta att fokusera på de känslomässiga prestationerna av talaren. Processen att upptäcka sig själv och lära sig att älska sig själv, har en framträdande plats i Det Psykologiska Synsättets berättelser.


Argument mellan Synsätten


Varje Synsätt på tillfrisknandet har ett argument med varje av de andra Synsätten. Dessa argument hjälper oss att skilja Synsätten från varandra och tydliggöra värdena av varje Synsätt.


De Omvändas Synsätt kontra De Återanpassades Synsätt


Från De Omvändas Synsätts perspektiv förminskar De Återanpassades Synsätt betydelsen av de Tolv Stegen genom att inte betona en andlig tolkning av programmet. De Omvändas Synsätt pekar på det faktumet att många människor i tillfrisknande kan dra nytta av erfarenheten av en omvändelse, men är ovilliga att anstränga sig så länge som de kan ""komma undan med" att bara gå på möten. Faktumet att De Återanpassades Synsätt tillåter människor att "komma undan med" att bara gå på möten och lida av mental besatthet ses som ett brott av De Omvändas Synsätt, det håller lidande människor ifrån att få verklig hjälp och programmet görs till ett ställe där människor "kommer undan" utan att bli bättre.


Från De Återanpassades Synsätts perspektiv ses De Omvändas Synsätt som trångsynta och möjligen farliga. De Återanpassades Synsätt pekar på faktumet att massor av människor håller sig nyktra i programmet, utan att bli religiösa eller att arbeta med Stegen. Det innebär det faktum att De Omvändas Synsätt driver sitt nästan religiösa synsätt på tillfrisknandet att vissa människor, som annars skulle ha stannat på mötena, förlorar intresset och kommer inte tillbaka. Några av dessa människor går förmodligen tillbaka till drickandet och kanske även dör som följd. För De Återanpassades Synsätt, är vad som helst som håller alkoholister från möten, dåligt inflytande på programmet.


De Återanpassades Synsätt kontra Det Psykologiska Synsätte


De Återanpassades Synsätt upplever att Det Psykologiska Synsättet på tillfrisknande, har en grundläggande missuppfattning av sjukdomen alkoholism. Alkoholister dricker för att de är alkoholister, inte för att de försöker klara av smärtan. Alkoholister kan vara i smärta, men det är troligen resultatet av sin sjukdom, inte orsaken till den. Psykologer ses också att ha fel förhållningssätt, att hantera alkoholister. Även om terapi kan vara till hjälp för många, beror verkligt tillfrisknande på att en alkoholist hjälper en annan. Detta beror på att bara någon med förstahandskunskap om sjukdomen alkoholism kan verkligen förstå tillståndet hos en annan alkoholist.


Människor som har Det Psykologiska Synsättet på tillfrisknandet ser De Återanpassades Synsätt, som otillräckligt för att hjälpa människor att tillfriskna. Möten är bra för vad de är, men mötesgående ensamt är ofta inte tillräckligt för att hjälpa alkoholister ta itu med de bakomliggande psykologiska orsakerna till deras drickande. Människor som har en dubbel diagnos, som lider av PTSD, som är allvarligt deprimerade eller som har djupa personliga problem att arbeta sig igenom, kommer att behöva mer än möten för att framgångsrikt stanna kvar i tillfrisknandet.


Det Psykologiska Synsättet kontra De Omvändas Synsätt


Det Psykologiska Synsättet på tillfrisknandet reagerar starkt mot De Omvändas Synsätts uppfattning att själviskhet är roten till alkoholistens problem. Betoningen på själviskhet ses som att det gränsar till oförskämdhet. Enligt Det Psykologiska Synsättet behöver tillfrisknande människor bli bekräftade och vårdade, inte bannade eller tillsagda att de är dåliga. I detta synsätt, har alkoholisten redan negativ självbild och fokusering på själviskhet kan bara tjäna till att öka den negativa självbilden. För en del i Det Psykologiska Synsättet så ses De Omvändas Synsätt på tillfrisknandet som att utnyttja utsatta människor. Människor nya i tillfrisknandet är i en lättpåverkad sinnesstämning och De Omvändas Synsätt verkar vara att försöka tvinga in nykomlingar i ett religiös synsätt.


De Omvändas Synsätt upplever att Det Psykologiska Synsättet på tillfrisknandet orsakar mer skada än nytta. Att, i De Omvändas Synsätt, säga till alkoholister att ta hand om och att tänka på sig själva, ökar bara deras redan höga nivå av självcentrering och själviskhet. Dessutom betonar Det Psykologiska Synsättet på att "känna känslor" och att "uttrycka smärta", att det leder till en tillfrisknande miljö, som domineras av narcissism och sjukligt tänkande. I detta synsätt kan en alkoholist inte uttrycka sig själv tillräckligt, för att befria sitt psyke från den mentala besattheten att dricka. Det Psykologiska Synsättet torterar tillfrisknande människor genom att tvinga dem att vältra sig i sina symptom, utan att erbjuda en verklig lösning på det grundläggande problemet av alkoholism.


Samsyn mellan Synsätten


Vår uppdelning av de tre Synsätten, i tillfrisknandets kultur, är något konstlad. I verkligheten finns det många tillfrisknande människor vars tillfrisknande filosofi representerar en blandning av två eller flera av synsätten som ovan nämns. Tillfrisknande kulturen representerar ett brett spektrum av tro och erfarenhet och det finns många sätt som varje synsätt kan anpassas till för att matcha en av de andra. Till exempel är De Omvändas Synsätt en kraftfull mental upplevelse och kan förstås i psykologiska termer. Ömsesidigt stödnätverk och De Återanpassades Synsätt har helt klart en psykologisk fördel också. Och De Omvändas Synsätt, i sitt behov av att bli delat med andra, har en stark social impuls och en tydlig önskan att hjälpa andra att återanpassa sig själva. Emellertid, vår skildring av de tre synsätten på tillfrisknande bör hjälpa vår förståelse av de Tolv Stegen, genom att avslöja de stora teman, som finns i alla Tolv Stegs program för tillfrisknande. Genom att titta på varje synsätt i dess renaste form, kan vi få en klar bild av vilka typer av program och erfarenheter som finns i tillfrisknande kulturen.